Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI NIKŠIĆ

Datum objave: 30.07.2019 14:33 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), i zaključka Vlade Crne Gore broj 3221 od 25.07.2019. godine, Ministarstvo poljoprivede i ruralnog razvoja objavljuje

 

 JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI NIKŠIĆ

 

1. Predmet javnog nadmetanja

 

Predmet javnog nadmetanja su katastarske parcele broj 5093 i 5094, ukupne površine 76.836m2, evidentirana u posjedovnom listu broj 147, KO Ozrinići, opština Nikšić, svojina – Crna Gora, raspolaganje – Vlada Crne Gore, na period od 5 (pet) godina.

 

                2. Početna cijena na javnom nadmetanju

 
Početna cijena zakupa opisana u tački 1 na godišnjem nivou iznosi 1.538,00€ (hiljadupetstotridesetosam eura).

 

                             3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

 

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem koje će se sprovoditi u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, dana 08.08.2019. godine, četvrtak, sa početkom u 13:00 časova.

                                 

                                              4. Uslovi javnog nadmetanja

 

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 10% od iznosa početne cijene zakupnine i to: 153,00 € (dvjestasedamdesetjedan euro).

 

Depozit se uplaćuje na žiro-račun broj 535-17202-77 (kod Prve banke Crne Gore) za učešće na javnom nadmetanju.

 

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 7, u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, svakog radnog dana, 06.08.2019. godine (od 10 do 14 časova).

 

Uz prijavu je neophodno dostaviti i Plan korišćenja zemljišta za period od pet godina.

 

Učesnici u javnom nadmetanju čije su prijave neblagovremene i nepotpune ne mogu učestvovati u javnom nadmetanju.

 

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjem nivou.

 

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup predmetnog lokaliteta formirana rješenjem br. 460-55/18-20 od 29.07.2019. godine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije ("Službeni list Crne Gore", br. 44/10).

 

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

 

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

 

 

     5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

 

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

 

Ukoliko zakupac ne zaključi Ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem na javnom nadmetanju koji je ponudio drugu najveću cijenu.

 

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

 

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 10 (deset) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

 

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

 

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na kontakt telefon: 020/482-392.

 

Komisija Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup predmetne nepokretnosti) zadržava pravo da poništi postupak javnog nadmetanja prije početka njegovog održavanje uz pisano obrazloženje.