Manja slova Veća slova RSS
>

Ojačanom međuresorskom saradnjom efikasnije protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu

Ojačanom međuresorskom saradnjom efikasnije protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu
Datum objave: 03.04.2019 14:57 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na suzbijanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu posljednjih godina  postignuti su evidentni rezultati, ali je potrebno nastaviti još snažnije, koordinisane i partnerske aktivnosti nadležnih organa, u cilju daljeg unapređenja gazdovanja šumskim bogatstvom, ocijenjeno je danas na prvoj sjednici Koordinacionog tijela za suzbijanje bespravnih aktivnosti.

U cilju efikasnije borbe sa svim vidovima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, Vlada je na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na sjednici 21. marta usvojila Akcioni Plan za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu i formirala međuresorsko Koordinaciono tijelo. U sastavu tog tijela su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume, predstavnici Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina,  Poreske uprave, kao i predstavnik nevladinog sektora. Kordinacionim odborom predsjedava dr Milosav Anđelić državni sekretar za oblast šumarstva lovstva i drvne industrije.

Na današnjem sastanku su konstatovani rezultati postignuti kroz dosadašnje aktivnosti i mjere za unapređenje stanja u sektoru šumarstva i razmotrena dinamika realizacije obaveza iz novog akcionog plana.

Monitoring realizacije svih koncesionih ugovora

S obzirom na činjenicu da se najveći broj nelegalnih aktivnosti veže za propuste kod korišćenja šuma, na osnovu informacija Uprave za šume, konstatovano je da su u prethodnom periodu ostvareni značajno veći prihodi po osnovu naplate koncesionih naknada, te da treba nastaviti uspostavljeni monitoring realizacije svih koncesionih ugovora kao i godišnjih ugovora o korišćenju šuma. 

Efikasna naplata naknada uz prethodno obezbjeđenje bankarskih garancija od strane koncesionara je preduslov za odgovorno finansijsko poslovanje Uprave za šume. 

Pojačana kontrola poslovanja preduzeća

U narednom periodu od strane Kordinacionog tima posebna pažnja biće posvećena analizi stanja svih preduzeća korisnika šuma, a prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije (broja zaposlenih, uredne registracije objekata, mašina, opreme.....) i izmirenih obaveza prema  zaposlenim i državi. 

U Crnoj Gori je aktivno 476 preduzeća koja se bave sječom šuma, preradom drveta i proizvodnjom namještaja, a značajan broj njih (ukupno 202 preduzeća) ima prijavljenog samo jednog radnika što, kako je zaključeno, zaslužuje posebnu pažnju prilikom kontrole. Ostvareni prihod ovih preduzeća sa jednim radnikom u 2018. godini iznosi 4.649.462 €. Od toga 17 preduzeća  ima prijavljene prihode na godišnjem nivou od 80.000 € do 478.755 €, dva preduzeća više od 400.000€, a deset preduzeća su imala prihode od 100.000 – 200.000€.

Iz tog razloga posebna pažnja će biti usmjerena na kontrolu svih preduzeća u ovom reprokomleksu, sa aspekta legalnosti poslovanja, a koji se odnose na redovno izmirivanje obaveza prema zaposlenima, plaćanje poreza i doprinosa, pridržavanje mjera zaštite na radu, uredne registracije objekata, mašina, opreme, kao i ostalih obaveza propisanih zakonom. 

U cilju eliminisanja sivog tržišta, pojačaće se kontrola drvoprerađivačkih kapaciteta, s obzirom na informacije o postojanju neregistrovanih pogona u pograničnim područjima. Takođe, istaknuta je odlučnost da se preduzmu zakonom propisane mjere u eventualnim slučajevima izigravanja zabrane izvoza trupaca. 

Neprihvatljiv broj prijava za bespravnu sječu na NN lica

U cilju unapređenja zaštite šuma od bespravnih sječa, šumskih požara, biljnih bolesti i štetočina, uzurpacija i drugih pojava, unaprijediće se kontrola lugarskih reona. 

U prošloj godini bespravno je posječeno 5.528,11 m3, u državnim šumama i 339,87 m3 u privatnim. Ukupno je podnešeno 393 krivične i 19 prekršajnih prijava. Ocjenjeno je neprihvatljivim to što se najveći broj prijava za bespravne sječe podnosi na NN lica, i da će to pitanje, takođe, biti u fokusu međuresorskog tima. 

Zaustaviti neodgovoran odnos koncesionara prema putevima

Istaknuta je opredijeljnost da se pojačaju koordinirane aktivnosti svih nadležnih intitucija, u saradnji sa Komisijom za tehnički prijem izgrađenih šumskih puteva, kako bi se zaustavio neodgovoran odnos koji pokazuju pojedini koncesionari prema lokalnoj infrastrukturi. 

Imajući u vidu veliki broj požara koji se ovih dana javlja u šumama Uprava za šume će organizovati stalnu kontrolu terena, posebno ulaza u šumske komplekse.

Prioritet zajedničkog djelovanja institucija u narednom periodu biće na terenskom radu. U tom pravcu biće definisane posebne studije slučaja za pojedina šumska područja koja su ocijenjena kao posebno ugrožena. 


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja