Manja slova Veća slova RSS
>

Ispravka Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti zaštite dobrobiti životinja

Datum objave: 23.01.2019 14:01 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuju

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZAŠTITE DOBROBITI ŽIVOTINJA

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obrazuju Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa u oblasti zaštite dobrobiti životinja koji će biti objavljen u 2019. godini.

Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite dobrobiti životinja.

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji: jedan

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite dobrobiti životinja;

- da je u prethodne tri godine, u oblasti zaštite dobrobiti životinja sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti zaštite dobrobiti životinja;

- da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiji:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti zaštite dobrobiti životinja, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u navedenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je navladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite dobrobiti životinja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, radnim danima od 7 do 15 sati, ili poštom na adresu: Serdara Jola Piletića br. 26, 81000 Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite dobrobiti životinja.

Obrazac se može preuzeti ovdje.

Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

- objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

- objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

- administrativna provjera dostavljenih prijava;

- objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

- utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

- pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

- odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje odluke;

- objavljivanje i dostavljanje odluke o raspodjeli sredstava;

- zaključivanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;

- praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

- izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, itd.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Obrazac se može preuzeti ovdje

Napomena: Ovim se van snage stavlja Javni poziv objavljen 18.01.2018. koji je sadržao tehničku grešku.