Manja slova Veća slova RSS
>

Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini: Javni poziv za davanje u zakup - Šas

Datum objave: 22.06.2017 08:30 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Na osnovu člana 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“ br.21/09, 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list CG“ broj 44/10), Odluke o obrazovanju komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ("Sl. list CG" broj 35/17), Zaključka Vlade Crne Gore 07-1831 od 15.06.2017. godine, Vlada Crne Gore - Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, objavljuje
JAVNI POZIV
za učešće na tenderu za davanje u zakup nepokretnosti na lokaciji KO Šas, Opština Ulcinj

Vlada Crne Gore - Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: Komisija), ovom javnom objavom, poziva na podnošenje ponuda registrovane poljoprivredne proizvođače, fizička i/ili pravna lica i/ili konzorcijum, zainteresovane za zakup zemljišta, navedenog u posjedovnom listu 190 ukupne površine 694.981 m², svojina Države Crne Gore, i raspolaganje Vlada Crne Gore, bez tereta i ograničenja, na period od 15 godina, sa mogućnošću produženja perioda zakupa koji podrazumijeva uspostavljanje usjeva – zasada, proizvodnje u zatvorenom sa definisanom preradom.

Predmet tendera

Predmet tendera obuhvataju nepokretnosti upisane u PL 190, KO Šas, Opština Ulcinj i to parcele broj: 59, 60, 62, 63, 64, 65/3, 66/2, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 120/3, 120/4, 121, 122, 123, 126/2, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 162/2, 179/4, 613, 708, 709, 710, 711, 883/2 i 888 ukupne površine 694.981 m².

Osnovni podaci o zemljištu koje je predmet tendera
Lokacija koja je predmet Tendera obuhvata zemljište koje se prostire na ukupnoj površini od 694.981 m² u KO Šas, Opština Ulcinj.

Detaljne informacije o zemljištu date su u Tenderskoj dokumentaciji.

Učesnici tendera

Učešće na Tenderu biće omogućeno zainteresovanim licima, koja su otkupila Tendersku dokumentaciju i potpisala Izjavu o povjerljivosti u skladu sa ovim Javnim pozivom ("Učesnik na Tenderu").

Učesnik na Tenderu, kvalifikovaće se kao Ponuđač, ako ispunjava kvalifikacione uslove date u nastavku ovog javnog poziva.
Kvalifikacioni uslovi

Učesnik na Tenderu, kvalifikovaće se kao Ponuđač, ako ispunjava sljedeće uslove:
- Ponuđač ((fizičko lice i/ili pravno lice i/ili konzorcijum (jedan od članova konzorcijuma)) mora biti registrovan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori,
- Ponuđač mora dostaviti potvrdu da već ima iskustvo u bavljenju poljoprivredom;
- Ponuđač mora dostaviti dokaz da je u posljednoj poslovnoj godini ostvario pozitivan finansisjki rezultat;
- Ponuđač mora dostaviti investicioni program sa osvrtom na visinu investicije ne manjim od 1.000.000.000 (jedan milion) eura, broj novih radnih mjesta, obim proizvodnje, plan korišćenja zemljišta za period od 15 godina,
- Ponuđač, mora dostaviti i pisanu izjavu kojom se obavezuje da će najmanje 80% ukupno zakupljene površine biti pod zasadima.
Od Ponuđača se, između ostalog, očekuje:
- Da predloži strukturu i iznos zakupnine po hektaru zakupljenog zemljišta, s tim da taj iznos ne može biti manji od 400 EUR po hektaru. Predloženi iznos zakupnine predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu Ponude;
- Da poštuje principe dobre poljoprivredne prakse, redovna primjena agrotehničkih mjera;
- Da u roku od 3 godine od zaključenja Ugovora o zakupu ispuni sve obaveze navedene u Investicionom programu koji je priložen uz ponudu i koji će biti sastavni dio Ugovora o zakupu;

Ukoliko je ponuđač na tenderu Konzorcijum, pored uslova navedenih u Instrukcijama, neophodno je da su ispunjeni sljedeći uslovi:
- Tendersku dokumentaciju mora otkupiti isključivo jedan član Konzorcijuma;
- Svaki član Konzorcijuma je obavezan da potpiše Izjavu o čuvanju povjerljivih podataka.

Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije sa jasnom naznakom "Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije – zemljište na lokaciji KO Šas, Opština Ulcinj", zainteresovani Učesnici na Tenderu mogu poslati Komisiji preporučenom poštom, e-mailom ili putem faxa.

Zainteresovanim Učesnicima na Tenderu dostavljaju se poštom, e-mailom ili putem faxa instrukcije za plaćanje naknade za Tendersku dokumentaciju u visini od 1.000,00eura (hiljadueura) koji se uplaćuju na račun Budžeta Crne Gore broj 907 – 83001 - 19 kao i Izjava o povjerljivosti podataka. Učesnici na Tenderu po prijemu Instrukcija za plaćanje i Izjave o povjerljivosti podataka, dostavljaju Komisiji potpisanu Izjavu i dokaz o uplati naknade za Tendersku dokumentaciju.

Neposredno nakon prijema potpisane Izjave o povjerljivosti podataka i dokaza o uplati naknade za Tendersku dokumentaciju, istu je moguće preuzeti lično kod ovlašćenog predstavnika.

Zemljište iz ovog Javnog poziva daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu djelatnost, i ne može se koristiti u druge svrhe.

Učesnicima na Tenderu biće omogućen obilazak lokaliteta koji je predmet Javnog poziva, u skladu sa procedurom definisanom u Tenderskoj dokumentaciji.

Zemljište iz ovog Javnog poziva daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na fizičke nedostatke.

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte na sledeću adresu:

Vlada Crne Gore
Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Karađorđeva bb, Podgorica

Ponuda mora pristići najkasnije do 21.07.2017.godine do 13h (po lokalnom vremenu) na naznačenu adresu, bez obzira na koji način je pošiljka upućena.

Ponuđač uz ponudu mora uplatiti depozit ili dostaviti bankarsku garanciju ponude u korist Vlade Crne Gore – Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u iznosu od 50.000 eura naplativu na prvi poziv, izdatu od banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema Standard and Poors agenciji ili banke koju Komisija samostalno i nezavisno odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva.

Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom ili Tenderom uopšte neophodno je kontaktirati Komisiju, na sljedeću adresu:

Vlada Crne Gore
Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Karađorđeva bb, Podgorica
Tel: +382 20 482 382
Fax: +382 20 482 364
E – mail: milan.lekovic@mpr.gov.me
Kontakt osoba: Milan Leković

Komisija zadržava pravo da izmijeni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, uključujući i odredbe kojima su propisani određeni rokovi.