Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji za 2016. godinu

Poziv za predaju zahtjeva za premije u stočarskoj proizvodnji za 2016. godinu
Datum objave: 25.02.2016 14:12 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače da od 1. marta mogu početi sa dostavljanjem zahtjeva i dokumentacije za dobijanje podrške za stočarsku proizvodnju.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije po grlu za krave i priplodne junice, zatim premije po grlu za priplodne ovce i koze, kao i one za održivo korišćenje planinskih pašnjaka je 01. mart - 30. april. Za organizovani tov rok za dostavljanje zahtjeva i dokumentacije je najkasnije 10 dana od početka tova.

Premije po grlu za sve vrste stoke (krave, priplodne junice, ovce i koze)

Za premije po grlu za sve vrste stoke, preduslov je da su grla obilježena ušnim markicama i registrovana u bazi podataka Veterinarske uprave, da držalac životinje posjeduje pasoše za grla i uredno vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ovu premiju potrebno je da najkasnije do 30. aprila na arhivu Ministarstva pošalje obrazac za premije, koji se može preuzeti na linku ispod:

-Obrazac, Premije u stočarstvu 2016

-Kopija lične karte

Podrška za održivo korišćenje pašnjaka

Podrška za održivo korišćenje planinskih pašnjaka se daje poljoprivrednim gazdinstvima koja najmanje tri mjeseca u godini drže stoku (svoju i stoku uzetu na mljekarinu) na katunima. Preduslov podrške za goveda i ovce je da su grla obilježena ušnim markicama i njihovo kretanje na katun prijavljeno u skladu sa zakonom. Minimalan broj za podršku je pet uslovnih grla.

Kako bi držalac životinja ostvario pravo na ovu premiju potrebno je da najkasnije do 30. Aprila na arhivu Ministarstva dostavi:

-Obrazac, Katuni 2016

-Prijava kretanja (odlazak na katu) koju izdaju lokalne veterinarske ambulante

-Kopija lične karte

Premija za organizovani tov junadi, bikova i volova

Da bi držalac životinje ostvario pravo na premiju za organizovani tov junadi, bikova i volova potrebno je da na arhivu Ministarstva dostavi:

-Obrazac, Tov junadi 2016

-Kopija lične karte

-Prijavu početka organizovanog tova grla koju treba da prati potvrda o broju grla na gazdinstvu iz veterinarske baze podataka, kako bi se imao uvid o broju grla u tovu. Pod organizovanim tovom se smatra tov svih grla iz sopstvene proizvodnje ili minimum deset kupljenih grla (pod kupljenim grlima podrazumijevaju se grla kupljena u Crnoj Gori ili iz uvoza);

-Za uvezena grla potrebno je dostaviti rješenje o uvozu graničnog veterinarskog inspektora, sa brojem uvezenih grla i identifikacionim brojevima grla;

-Otkupni list klanice koja je upisana u Registar odobrenih objekata, (sa upisanim imenom i adresom vlasnika, datumom otkupa, tjelesnom masom grla, brojem gazdinstva, identifikacionim brojem grla i kategorijom grla).

Zainteresovani proizvođači za “Direktnu podršku u stočarskoj proizvodnji” i “Odživo korišćenje planinskih pašnjaka” zahtjev sa potrebnom dokumentacijom šalju isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Rimski trg 46, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: premija.stočarstvo@mpr.gov.me

Formulare zahtjeva za podršku možete preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Službe za selekciju stoke. Detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelarijama Službe za selekciju stoke.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Napomena: Svi podnosioci zahtjeva dužni su da ažuriraju sve promjene u broju grla stoke prije podnošenja zahtjeva za premije kako bi se stanje u veterinarskoj bazi poklapalo sa stanjem na terenu. Ukoliko se prilikom kontrole na terenu ispostavi da je prijavljeni broj grla manji podnosilac zahtjeva gubi pravo na premiju za 2016. godinu! Zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu neće se razmatrati.
Svi zahtjevi za premije za krave i priplodne junice i premije po grlu za priplodne ovce i koze po grlu kao i za podršku za korišćenje planinskih pašnjaka, koji su dostavljeni nakon 30. aprila neće se razmatrati.

Svi korisnici podrške kroz mjere agrobudžeta za 2016. godinu, moraju biti registrovani ili predati kompletnu dokumentaciju za registraciju u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava (Službeni list Crne Gore, br. 16/14), najkasnije do ispalte premija.

 

OBRASCI _Katuni 2016.

OBRASCI _Premije u stočarstvu 2016

OBRASCI _Tov junadi 2016.

Premije u stočarstvu, Agrobudžet.

 


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja