Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Датум објаве: 11.03.2013 12:28 | Аутор: мпрр

Испис Штампај страницу


Црна Гора
__________________

Министарство пољопривреде и руралног развоја


Број:007-2/13-1
У Подгорици, 06. 03. 2013. године


ВОДИЧ
ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЈЕДУ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

И ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА  МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА


Сједиште је у Подгорици , адреса Римски трг 46 , тел. 081 482-109 , фаx 081 234-306, wеб сајт: www.мпр.гов.ме


ИИ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЈЕДУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА


1. Јавне евиденције
- дјеловодник;
- уписник првостепеног управног поступка;
- уписник другостепеног управног поступка;
- књига путних налога;
- евиденцију издатих дозвола за риболов;
- Катастар ловишта у Црној Гори.

2. Нормативна акта

- закони;
- подзаконска акта (уредбе, одлуке, правилници, наредбе и упутства);
- споразуми односно уговори о међународној сарадњи;
- правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста

3. Анализе, информације, извјештаји, елаборати и др.
- анализе и информације;
- информације о раду министарства и органа у саставу;
- материјали усвојени на сједници Владе ЦГ чији је обрађивач или предлагач ово министарство;
- Елаборат о установљавању и категоризацији ловишта.

4. Програми и пројекти
- конкурси за програме, пројекте, ;
- пријаве на конкурсе са апликационом документацијиом;
- појединачни захтјеви за суфинансирање програма и пројеката;
- уговори о суфинансирању одабраних програма и пројеката;
- извјештаји корисника средстава о реализацији суфинансираних пројеката;
- план употребе средстава за подстицање развоја пољопривреде;
- документа о донацијама о области пољопривреде и агроиндустрије;
- Водопривредна основа Црне Горе
- Програм подстицаја пројеката у водопривреди;
- Општи план заштите од штетног дејства вода
- Оперативни план заштите од штетног дејства вода – годишњи
- Национална шумарска политика;
- Стратегија развоја шума (у фази израде)
- План развоја шума (у фази израде)
- Програми газдовања шумама за газдинску јединицу (доноси се на период од 10 година);
- Годишњи програм газдовања шумама;
- Извођачки пројекти (доноси се на период од једне године за једно одељење, односно одсјек);
- Програм развоја ловства;

5. Појединачни акти
- рјешења у првостепеном и другостепеном управном поступку;
- рјешења по праву надзора;
- рјешења о образовању комисија, односно других радних тијела;
- записници односно службене забиљешке о раду комисија, односно других радних тијела;
- мишљења на законе и друге прописе из надлежности других органа;
- платформа за преговоре у међународној сарадњи;
- располагање имовином у области шумарства, водопривреде и ловства - предлог, одлука, оглас и уговор;
- разни дописи;
- дозволе за риболов;
- мишљења на пројекте, елаборате, планове, нацрте закона других органа;
- Одговори на посланичка и одборничка питања;
- Сагласност за организовање лова странцима (Рјешење о организовању иностраног ловног туризма;
- Сагласност на посебну основу газдовања шумама;
- Сагласност на ловну основу;
- Одобрење за одстријел дивљачи у случају да наступи непосредна опасност по живот људи или имовину;
- Сагласност на Годишњи план газдовања ловиштем;
- Сагласност за постављање привремених објеката у шуми;
- Дозвола за извоз незаштићених самониклих биљних врста (печурке, љековито биље, шумски плодови, итд.)

5. Финансије

- буџет министарства ;
- завршни рачун буџета министарства;
- документа о јавним набавкама;
- финансијске евиденције и појединачна финансијска документа;
- документација о донацијама, субвенцијама и суфинансирању у области за које је надлежно министарство;

6. Подаци о запосленима
- радне књижице;
- увјерења о стручној спреми и стручној оспособљености;
- рјешења о заснивању радног односа;
- рјешења о зарадама;
- рјешења о накнадама зарада и другим примањима;
- рјешења о годишњем одмору;
- рјешења о дисциплинској и материјалној одговорности;

ИИИ ПРОЦЕДУРА ОСТВАРИВАЊА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

1. Покретање поступка
- поступак се покреће писменим захтјевом, за који се не плаћа административна такса;
- захтјев треба да садржи:

• основне податке о траженој информацији;
• начин на који се жели остварити приступ информацији;
• податке о подносиоцу захтјева ( име и презиме, пребивалиште или боравиште, назив правног лица и сједиште), односно његовом заступнику или пуномоћнику;

2. Начин подношења захтјева:

- непосредно на архиви Министарства (канцеларија број 18);
- путем поште на адресу: Министарство пољопривреде и риралног развоја, Римски трг 46, 81000 Подгорица;
- путем е-маил-а: кабинет@мпр.гов.ме;
- на фаx бр. 081/234-306.

3. Начин остваривања права на приступ информацији

- непосредним увидом у просторијама Минситарства;
- преписивањем информације од стране подносиоца захтјева у просторијама Министарства;
- преписивањем, фотокопирањем и преводјењем информације од стране Министарства и достављањем преписа, фотокопије или превода подносиоцу захтјева;
- непосредно, путем поште или електронским путем.

4. Рјешавање по захтјеву и правна заштита

- по захтјеву за приступ информацији рјешава се у року од петнаест дана од дана подношења захтјева, осим у случају заштите живота, и слободе лица када се по захтјеву рјешава у року од 48 сати;
- против акта Минситарства може се изјавити жалба Агенцији за заштиту података о личности;
- против акта Минситарства којим је одбијен захтјев за приступ информацији који садржи податке који су означени степеном тајности не може се изјавити жалба, већ се може тужбом покренути управни спор;
- приступ информацијама се остварује у року од три дана од дана достављанај рјешења којим је приступ дозвољен, односно у року од пет дана од када је подносилац доставио доказ о уплати трошкова поступка, уколико су исти одредјени рјешењем.

5. Трошкови поступка

- трошкове поступка сноси лице које тражи приступ информацији;
- трошкови поступка односе се само на стварне трошкове у погледу преписивања, фотокопирања, преводјења и достављања тражене информације;
- трошкови поступка се плаћају прије извршења рјешења;
- инвалидна лица и лица у стању социјалне помоћи не плаћају трошкове поступка;
- трошкови поступка плаћају се у корист Буџета Црне Горе на рачун бр. 907-0000000083001-19.

ИВ ОВЛАШЋЕНА И ОДГОВОРНА ЛИЦА


1. Лица за водјење првостепеног поступка:

• Мирјана Рацковић, самостални намјештеник (канцеларија број 11, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/482-269, фаx: 020/234-306);
• Видосава Милачић(канцеларија број 19, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/482-282, фаx: 020/234-306);
• Миодраг Радуновић, савјетник министра (канцеларија бр. 9, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-264 фаx: 020/234-306);
• Ранко Канкараш, самостални савјетник И (канцеларија бр. 13, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-273 фаx: 020/234-306);
• Зорица Ђурановић (канцеларија бр. 8, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-261 фаx: 020/234-306);
• Енис Ђокај (канцеларија бр. 4, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-176 фаx: 020/234-306);
• Џемил Калач (канцеларија бр. 24, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-151 фаx: 020/234-306);
• Наташа Божовић (канцеларија бр. 7, Подгорица, Римски трг 46, тел. 020/, 482-263 фаx: 020/234-306);

В ОБЈАВЉИВАЊЕ ВОДИЋА

Након потписивања, овај водич ће бити објављен на огласној табли и на wеб сите-у Министарства.


М И Н И С Т А Р,

Проф. др Петар Ивановић