Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

15.09.2020.

Poziv za javnu raspravu o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja za šumsko područje Rožaje

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti drvoprerade za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ br. 08-311/20-1776-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti šumarstva za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ br. 08-311/20-1775-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti šumarstva i drvoprerade...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite voda za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška u identifikovanju koncetrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“ br. 07-319/20-1834-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zaštite životne sredine...

24.07.2020.

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“ br. 05-307/20-1845-1 objavljenim dana 28.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja...

22.07.2020.

"Sprovedena javna rasprava za Upravljački okvir za životnu sredinu i socijalna pitanja Sava-Drina Koridora"

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u periodu 01.12.2019-31.01.2020. godine, sprovelo javnu raspravu za Upravljački okvir za životnu sredinu i socijalna pitanja Sava-Drina Koridora.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile potpunu dokumentaciju na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Unapređenje kapaciteta i znanja u oblasti prerade drveta“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Doprinos održivom gazdovanju šumama“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

14.05.2020.

Utvrđena lista NVO koje nijesu dostavile neophodnu dokumentaciju na Javni konkurs „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“ za 2020 godinu

Nakon tehničke obrade pristiglih prijava nevladinih organizacija na Javni konkurs „Podrška u identifikovanju koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja voda“, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija je utvrdila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.