Manja slova Veća slova RSS



MPRR

A. ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
Organizacione jedinice Ministarstva su:

1. DIREKTORAT ZA POLJOPRIVREDU
     1.1. Direkcija za biljnu proizvodnju i inspekcijski nadzor
          1.1.1. Odsjek za biljnu proizvodnju
          1.1.2. Odsjek za inspekcijski nadzor
     1.2. Direkcija za stočarstvo
     1.3. Direkcija za šeme kvaliteta i zemljišnu politiku
2. DIREKTORAT ZA RIBARSTVO
     2.1. Direkcija za upravljanje resursima i ribolovnom flotom
     2.2. Direkcija za monitoring i inspekcijski nadzor
          2.2.1. Odsjek za monitoring
          2.2.2. Odsjek za inspekcijski nadzor
3. DIREKTORAT ZA VODOPRIVREDU
     3.1. Direkcija za vodoprivredu
          3.1.1. Odsjek za programiranje i razvoj
          3.1.2. Odsjek za monitoring u vodoprivredi
4. DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU
     4.1. Direkcija za šumarstvo
     4.2. Direkcija za lovstvo
     4.3. Direkcija za monitoring u šumarstvu i lovstvu
     4.4. Direkcija za drvnu industriju
5. DIREKTORAT ZA PLAĆANJA
     5.1. Direkcija za administrativne poslove
     5.2. Direkcija za direktnu i tržišnu podršku
     5.3. Direkcija za strukturnu podršku
          5.3.1.Odsjek za oglašavanje i autorizaciju projekata
          5.3.2 Odsjek za autorizaciju plaćanja
          5.3.3 Odsjek za kontrolu na terenu
     5.4. Direkcija za računovodstvo, budžet i izvršavanje plaćanja
          5.4.1 Odsjek za izvršavanje plaćanja
          5.4.2 Odsjek za računovodstvo i budžet
     5.5. Direkcija za poljoprivredne registre
     5.6. Direkcija za IT
6. DIREKTORAT ZA RURALNI RAZVOJ
     6.1. Direkcija za programiranje
     6.2. Direkcija za monitoring i evaluaciju IPARD-a
     6.3. Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću (PR) ruralnog razvoja
7. ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNE POSLOVE U BILJNOJ PROIZVODNJI
8. ODJELJENJE ZA SAVJETODAVNE POSLOVE U OBLASTI STOČARSTVA
9. ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
10. ODJELJENJE ZA EKONOMSKE ANALIZE
11. ODJELJENJE ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE MINISTARSTVA
12. ODJELJENJE ZA RAZVOJ, MEĐUNARODNU SARADNJU I PLANIRANJE,
PROGRAMIRANJE I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ MEĐUNARODNIH
I IPA FONDOVA
13. KABINET MINISTRA
14. SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
15. SLUŽBA ZA FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE NABAVKE

Izvan organizacionih jedinica Ministarstva sistematizuju se radna mjesta, sekretar ministarstva i
samostalnog savjetnika I u Upravi za šume.

B. ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I
FITOSANITARNE POSLOVE

Organizacione jedinice Uprave su
1. SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE
     1.1 Odsjek za bezbjednost hrane
     1.2 Odsjek za bezbjednost hrane za životinje
     1.3 Odsjek za inspekciju hrane i hrane za životinje
          1.3.1 Grupa poslova za centralno područje
          1.3.2 Grupa poslova za sjeverno područje
          1.3.3 Grupa poslova za južno područje
2. SEKTOR ZA VETERINU
     2.1 Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja
     2.2 Odsjek za međunarodni promet i nus proizvode životinjskog porijekla
     2.3 Odsjek za veterinarsku inspekciju
          2.3.1 Grupa poslova za centralno područje
          2.3.2 Grupa poslova za sjeverno područje
          3.3.3 Grupa poslova za južno područje
3. SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE
     3.1 Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja
     3.2 Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u
poljoprivredi
     3.3 Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja i fitosanitarni informacioni sistem
     3.4 Odsjek za fitosanitarnu inspekciju
          3.4.1 Grupa poslova za centralno područje
          3.4.2 Grupa poslova za sjeverno područje
          3.4.3 Grupa poslova za južno područje
4. ODJELJENJE ZA REVIZIJU SLUŽBENIH KONTROLA

C. ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA VODE

Organizacione jedinice Uprave su
1. SEKTOR ZA KORIŠĆENJE, ZAŠTITU VODA I ZAŠTITU OD VODA
2. Odjeljenje za upravne poslove iz oblasti upravljanja vodama
D. ORGANIZACIONE JEDNICE UPRAVE ZA ŠUME
Član 5
Organizacione jedinice Uprave su
1. SEKTOR ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA
     1.1. Odsjek za uređivanje šuma
     1.2. Odsjek za uzgoj i zaštitu šuma
     1.3. Odsjek za korišćenje šuma i nedrvne šumske proizvode
     1.4. Odsjek za zaštitu prirode i gazdovanje lovištima sa posebnom namjenom
     1.5. Odsjek za šumarski informacioni sistem
     1.6. Područne jedinice
          1.6.1. Područna jedinica Pljevlja
          1.6.2. Područna jedinica Rožaje
          1.6.3. Područna jedinica Berane
          1.6.4. Područna jedinica Andrijevica
          1.6.5. Područna jedinica Petnjica
          1.6.6. Područna jedinica Plav
          1.6.7. Područna jedinica Plužine
          1.6.8. Područna jedinica Žabljak
          1.6.9. Područna jedinica Šavnik
          1.6.10. Područna jedinica Kolašin
          1.6.11. Područna jedinica Bijelo Polje
          1.6.12. Područna jedinica Mojkovac
          1.6.13. Područna jedinica Nikšić
          1.6.14. Područna jedinica Danilovgrad
          1.6.15. Područna jedinica Podgorica
          1.6.16. Područna jedinica Gusinje
          1.6.17. Područna jedinica Kotor
               1.6.17.1. Ispostava Bar
               1.6.17.2. Ispostava Budva
               1.6.17.3. Ispostava Herceg Novi – Tivat
               1.6.17.4. Ispostava Cetinje

E. ORGANIZACIONA JEDINICA AGENCIJE ZA DUVAN

1.1. Odjeljenje za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje, obrade i prometa duvanskih
proizvoda