Manja slova Veća slova RSS
>

Usvojen Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2011. godinu

Datum objave: 01.04.2011 12:47 | Autor: Mirko Lješević

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu čl. 3 i 4 Zakona o finansiranju upravljanja vodama (“Službeni list CG”, broj 65/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od 17.marta 2011.godine, donijela je Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2011.godinu.

Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2011. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se obim sredstava, raspored i visina sredstava po namjenama i način izvršenja Programa.

Za finansiranje obaveza i potreba za upravljanje vodnim resursima u 2011.godini, Programom su opredijeljena sredstva u iznosu od 570.000,00 €.
Sredstva u navedenom iznosu obezbijeđena su Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2011. godinu (“Službeni list CG”, broj 78/10), u razdjelu Uprava za vode- funkcionalna klasifikacija 41104.

Obaveze prema korisnicima ovog programa izvršavaće se po dinamici utvrđenoj budžetskim planom potrošnje koji odobrava organ državne uprave nadležan za poslove Budžeta, a u skladu sa izvršenim radovima.

Programom su u okviru navedenih sredstava obuhvaćene osnovne aktivnosti Uprave za vode u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda i efikasnijem korišćenju voda.

1. Za izradu planske i projektne dokumentacije u oblasti upravljanja vodnim resursima, Programom su planirana sredstva u iznosu od 55.000,00€, i to: 
    - 25.000,00€ za izradu projektnog zadatka za Plan upravljanja Jadranskim i Crnomorskim slivom; 
    - 10.000,00€ za završetak Projekta održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni ušća; 
    - 20.000,00€ za izradu Projekta regulacije rijeke Lima.

2. Za zaštitu od štetnog dejstva voda, Programom je planiran iznos od 170.000,00€. Ova sredstva su neophodna za preventivne mjere u otklanjanju štetnog dejstva voda prouzrokovane poplavama, a koje će se sastojati u sprovođenju hitnih radova sanacije obala na mjestima gdje su ugroženi objekti i imanja. U cilju zaštite od štetnog dejstva voda, uradiće se regulacija i sanacija vodotoka, a na kritičnim dionicama uraditi gabionska obaloutvrda i time sanirati i obezbijediti dugoročna i kvalitetna zaštita od poplava. Takođe, gdje se procijeni neophodnim, obezbijediće se i gabionske mreže za individualnu zaštitu imanja. 
    - Za regulaciju vodotoka Lima, sredstva u iznosu od 30.000,00€ usmjeriće se za regulaciju vodotoka Lima, gdje se utvrdi da su radovi neophodni; 
    -Tokom poplava u prošloj godini došlo je i do oštećenja Bojanskih nasipa na pojedinim dionicama i isti se moraju sanirati kako ne bi došlo do njihovog potpunog uništenja. Sanacija obaloutvrda na rijeci Bojani mora se uraditi shodno projektnoj dokumentaciji, ali istu treba prilagoditi sadašnjim uslovima. Za ove namjene je planirano 70.000,00€; 
    - Za regulaciju vodotoka Morače urađen je Glavni projekat regulacije rijeke Morače na potezu od ušća rijeke Sitnice do Ponara, po kojem je neophodno izvesti regulacione radove, radi zaštite od poplava okolnih naselja. Ovaj projekat bi trebalo da se realizuje kroz privatno javno partnerstvo, gdje bi se shodno Zakonu o vodama izvršilo uklanjanje nanosa koji se po Projektu pokazao kao višak, očistilo korito vodotoka Morače kako je to pokazao hidraulički proračun i formiralo korito za malu i veliku vodu. Za ove namjene planiran je iznos od 20.000,00€;

    - Za nabavku gabionskih mreža opredijeljena su sredstva u iznosu 50.000,00€. Poplave koje su pogodile Crnu Goru pokazale su da se bez gabionske zaštite obala u ravničarskim tokovima rijeka ne može na adekvatan način obezbijediti zaštita od štetnog dejstva voda.

3. Za zaštitu voda od zagađivanja, Programom je planiran iznos od 30.000,00€ kao učešće u čišćenju rječnih tokova.

4. Za podršku projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima i obezbjeđenja dodatnih količina vode, opredijeljena su sredstva u iznosu od 285.000,00€, i to:

    - Za hidrogeološke istražne radove 80.000,00€, kao učešće u izgradnji objekata vodosabdijevanja na bezvodnim područjima ( bistijerne, bunari, vodovodi i dr.) i obezbjeđenje dodatnih količina vode u sušnom periodu auto-cistijernama; 
    - Istražni radovi u cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za vodosnadbijevanje Žabljaka finansiraće se u iznosu od 140.000,00€; 
    - Za učešće u izgradnji vještačkih akumulacija na bezvodnim područjima obezbijeđen je iznos od 50.000,00€; 
    - Za istražne radove na Uganjskim vrelima obezbijeđeno je 15.000,00€, shodno projektnoj dokumentaciji i obavljanju doistraživanja.

5. Sredstva neraspoređena za funkcionisanje Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2011.godinu, planirana su u iznosu od 30.000,00€