Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Меморандум о разумијевању између СНВ (Холандска развојна организација) -Црна Гора и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о заједничкој сарадњи

Датум објаве: 27.04.2006 13:05 | Аутор: Национална А!умарска политика

Испис Штампај страницу


И Основне информације
СНВ (Холандска развојна организација) Црна Гора има за циљ да подржи Црну Гору у успостављању добре локалне самоуправе тако што ће фасилитирати одрживом смањењу сиромаштва и подржавати Црну Гору у процесу интеграције у Европску Унију. У складу са овим циљем, СНВ нуди производе и услуге локалним субјектима у области развоја који подразумијевају институционални раст и организационо оснаживање, а који су вољни да имају улогу у изградњи веза између грађана, организација цивилног друштва, приватних субјеката и власти на локалном нивоу.
Интерграција питања родне равноправности је принцип рада у свим СНВ-овим савјетодавним активностима.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде врши послове управе који се односе на: текућу и развојну политику у пољопривреди; заштиту, искоришћавање и унапређивање пољопривредног земљишта; биљну производњу (ратарство, воћарство, виноградарство и заштиту биља); сточарство (производња, узгој, заштита и развој свих врста стоке); развој пчеларства; слатководно и морско рибарство; развој села; примјену савремене технике и технологије у пољопривреди; кредитирање текуће производње и развоја; биланс основних пољопривредних производа; агроиндустрију; газдовање, заштиту, развој, економско коришћење и унапређивање шума; коришћење шума, шумског земљишта и шумских производа; управљање, заштиту, коришћење и унапређивање дивљачи, ловство и газдовање ловиштима; заштиту биља од биљних болести и штеточина; уређење вода и водотока; режим коришћења вода и водоснабдијевања; заштиту од штетног дејства вода; заштиту вода од загађивања; коришћење водних ресурса; водопривредни информациони систем и водопривредне катастре; економске односе и привредна друштва у овим областима; управни надзор у областима за које је министарство основано, као и друге послове који су му одређени у надлежност.

Овај Меморандум о разумијевању успоставља основне принципе и дјелокруг сарадње између СНВ-а и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у циљу да се успостави синергија између Министарства и СНВ-а, као и да би се подстакла ефикасност обије организације.

ИИ Принципи сарадње
Овај Меморандум је заснован на сљедећим принципима:
Воља да се заједнички ради према истим циљевима.
Вјеровање да добра локална самоуправа подразумијева учешће локалних власти, цивилног друштва и приватног сектора.
Коришћење партиципативног приступа који подразумијева једнакост мушкараца и жена, посебно у процесима одлучивања.
Размјена информација између страна, а у циљу постизања бољих резултата.
Узајамно поштовање разлика у мишљењу у одређеним стварима и повјерење у постојање добре воље и добрих намјера код обије стране.
Прихватање стратешких савеза и активности које успостављају обије стране, а које нијесу предмет овог Меморандума.
Подјела одговорности за сарадњу која је утврђена овим Меморандумом између СНВ-а и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Разумијевање да СНВ и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде раде у циљу остварења заједничких интереса кроз сарадњу која је утврђена овим Меморандумом.
Воља страна потписница овог Меморандума да извршавају дужности које су овдје утврђене са највишим професионалним стандардима и етичким интегритетом.

ИИИ Области сарадње
Сарадња се тиче сљедећих поља интересовања:
Израда Националне шумарске политике.

ИВ Циљеви сарадње
Кроз сарадњу и координацију у горепоменутом дјелокругу сарадње, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и СНВ очекују да побољшају своје капацитете да би постигли циљеве. Конкретно, овај Меморандум има за циљ да:
1. Подржи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да уради Националну шумарску политику.
2. Национална шумарска политика ће бити у складу са Законом о шумама, као и у складу са одрживим управљањем шумама у Црној Гори, њиховим стаништима, флором и фауном.
Степен остварења постављених циљева може бити одређен помоћу сљедећих индикатора:
1. Израда Националне шумарске политике је заснована на партиципативном приступу, укључујући све битне заинтересоване стране и њихова гледишта.
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде задржава право власништва, иницијативе и основног покретача у овој активности.
3. Приватни шумарски сектор, који посједује око једне трећине укупног шумског потенцијала је институционализован и активно доприноси Националној шумарској политици.
4. Први нацрт Националне шумарске политике је завршен до краја 2006. године
5. Националну шумарску политику усваја Министарство
6. Национална шумарска политика формира основу за ревизију Закона о шумама.

В Мониторинг и евалуација
По потреби, свака од страна потписница овог Меморандума може да захтијева састанак да би се разговарало о релевантним питанима, процијенио постигнути успјех и истраже могућности за континуирано партнерство.
Стране потписнице овог Меморандума ће одржавати мониторинг састанке свака четири мјесеца, чија сврха ће бити да се упореде постигнути резултати и да се процјени досадашњи развој догађаја који се тиче Националне шумарске политике.

Евалуација ће се спроводити на крају датог термина или на крају календарске године да би се процјенило остварење основних циљева овог Меморандума, као и доприноси сваке од страна потписница.

ВИ Ступање на снагу Меморандума о разумијевању
Овај Меморандум ступа на снагу од дана потписивања и важи до краја 2007. године.
ВИИ Разрјешавање спорова
Сви могући спорови који се појаве у погледу тумачења и имплементације овог Меморандума биће разријешени на пријатељски начин у духу сарадње и узајамног поштовања.
ВИИИ Измјене Меморандума о разумијевању
Овај Меморандум о разумијевању неће бити предмет измјена осим ако се стране потписнице сложе да су измјене пожељне и у складу са измијењеним околностима. Ове измјене ће бити учињене у анексу овом Меморандуму, који ће потписати стране потписнице Меморандума.
ИX Потписивање
Стране потписнице се слажу са текстом овог Меморандума и потписују га у четири примјерка (два примјерка на енглеском језику и два примјерка на службеном језику)
У Подгорици, дана 27. априла 2006.године.Доwнлоад