Manja slova Veća slova RSS
>

Memorandum o razumijevanju između SNV (Holandska razvojna organizacija) -Crna Gora i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o zajedničkoj saradnji

Datum objave: 27.04.2006 13:05 | Autor: Nacionalna A!umarska politika

Ispis Štampaj stranicu


I Osnovne informacije
SNV (Holandska razvojna organizacija) Crna Gora ima za cilj da podrži Crnu Goru u uspostavljanju dobre lokalne samouprave tako što će fasilitirati održivom smanjenju siromaštva i podržavati Crnu Goru u procesu integracije u Evropsku Uniju. U skladu sa ovim ciljem, SNV nudi proizvode i usluge lokalnim subjektima u oblasti razvoja koji podrazumijevaju institucionalni rast i organizaciono osnaživanje, a koji su voljni da imaju ulogu u izgradnji veza između građana, organizacija civilnog društva, privatnih subjekata i vlasti na lokalnom nivou.
Intergracija pitanja rodne ravnopravnosti je princip rada u svim SNV-ovim savjetodavnim aktivnostima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši poslove uprave koji se odnose na: tekuću i razvojnu politiku u poljoprivredi; zaštitu, iskorišćavanje i unapređivanje poljoprivrednog zemljišta; biljnu proizvodnju (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i zaštitu bilja); stočarstvo (proizvodnja, uzgoj, zaštita i razvoj svih vrsta stoke); razvoj pčelarstva; slatkovodno i morsko ribarstvo; razvoj sela; primjenu savremene tehnike i tehnologije u poljoprivredi; kreditiranje tekuće proizvodnje i razvoja; bilans osnovnih poljoprivrednih proizvoda; agroindustriju; gazdovanje, zaštitu, razvoj, ekonomsko korišćenje i unapređivanje šuma; korišćenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda; upravljanje, zaštitu, korišćenje i unapređivanje divljači, lovstvo i gazdovanje lovištima; zaštitu bilja od biljnih bolesti i štetočina; uređenje voda i vodotoka; režim korišćenja voda i vodosnabdijevanja; zaštitu od štetnog dejstva voda; zaštitu voda od zagađivanja; korišćenje vodnih resursa; vodoprivredni informacioni sistem i vodoprivredne katastre; ekonomske odnose i privredna društva u ovim oblastima; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Ovaj Memorandum o razumijevanju uspostavlja osnovne principe i djelokrug saradnje između SNV-a i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u cilju da se uspostavi sinergija između Ministarstva i SNV-a, kao i da bi se podstakla efikasnost obije organizacije.


II Principi saradnje
Ovaj Memorandum je zasnovan na sljedećim principima:

Volja da se zajednički radi prema istim ciljevima.
Vjerovanje da dobra lokalna samouprava podrazumijeva učešće lokalnih vlasti, civilnog društva i privatnog sektora.
Korišćenje participativnog pristupa koji podrazumijeva jednakost muškaraca i žena, posebno u procesima odlučivanja.
Razmjena informacija između strana, a u cilju postizanja boljih rezultata.
Uzajamno poštovanje razlika u mišljenju u određenim stvarima i povjerenje u postojanje dobre volje i dobrih namjera kod obije strane.
Prihvatanje strateških saveza i aktivnosti koje uspostavljaju obije strane, a koje nijesu predmet ovog Memoranduma.
Podjela odgovornosti za saradnju koja je utvrđena ovim Memorandumom između SNV-a i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Razumijevanje da SNV i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rade u cilju ostvarenja zajedničkih interesa kroz saradnju koja je utvrđena ovim Memorandumom.
Volja strana potpisnica ovog Memoranduma da izvršavaju dužnosti koje su ovdje utvrđene sa najvišim profesionalnim standardima i etičkim integritetom.

III Oblasti saradnje
Saradnja se tiče sljedećih polja interesovanja:
Izrada Nacionalne šumarske politike.

IV Ciljevi saradnje
Kroz saradnju i koordinaciju u gorepomenutom djelokrugu saradnje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i SNV očekuju da poboljšaju svoje kapacitete da bi postigli ciljeve. Konkretno, ovaj Memorandum ima za cilj da:

1. Podrži Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da uradi Nacionalnu šumarsku politiku.
2. Nacionalna šumarska politika će biti u skladu sa Zakonom o šumama, kao i u skladu sa održivim upravljanjem šumama u Crnoj Gori, njihovim staništima, florom i faunom.

Stepen ostvarenja postavljenih ciljeva može biti određen pomoću sljedećih indikatora:
1. Izrada Nacionalne šumarske politike je zasnovana na participativnom pristupu, uključujući sve bitne zainteresovane strane i njihova gledišta.
2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadržava pravo vlasništva, inicijative i osnovnog pokretača u ovoj aktivnosti.
3. Privatni šumarski sektor, koji posjeduje oko jedne trećine ukupnog šumskog potencijala je institucionalizovan i aktivno doprinosi Nacionalnoj šumarskoj politici.
4. Prvi nacrt Nacionalne šumarske politike je završen do kraja 2006. godine
5. Nacionalnu šumarsku politiku usvaja Ministarstvo
6. Nacionalna šumarska politika formira osnovu za reviziju Zakona o šumama.

V Monitoring i evaluacija
Po potrebi, svaka od strana potpisnica ovog Memoranduma može da zahtijeva sastanak da bi se razgovaralo o relevantnim pitanima, procijenio postignuti uspjeh i istraže mogućnosti za kontinuirano partnerstvo.

Strane potpisnice ovog Memoranduma će održavati monitoring sastanke svaka četiri mjeseca, čija svrha će biti da se uporede postignuti rezultati i da se procjeni dosadašnji razvoj događaja koji se tiče Nacionalne šumarske politike.

Evaluacija će se sprovoditi na kraju datog termina ili na kraju kalendarske godine da bi se procjenilo ostvarenje osnovnih ciljeva ovog Memoranduma, kao i doprinosi svake od strana potpisnica.

VI Stupanje na snagu Memoranduma o razumijevanju
Ovaj Memorandum stupa na snagu od dana potpisivanja i važi do kraja 2007. godine.

VII Razrješavanje sporova
Svi mogući sporovi koji se pojave u pogledu tumačenja i implementacije ovog Memoranduma biće razriješeni na prijateljski način u duhu saradnje i uzajamnog poštovanja.

VIII Izmjene Memoranduma o razumijevanju
Ovaj Memorandum o razumijevanju neće biti predmet izmjena osim ako se strane potpisnice slože da su izmjene poželjne i u skladu sa izmijenjenim okolnostima. Ove izmjene će biti učinjene u aneksu ovom Memorandumu, koji će potpisati strane potpisnice Memoranduma.

IX Potpisivanje
Strane potpisnice se slažu sa tekstom ovog Memoranduma i potpisuju ga u četiri primjerka (dva primjerka na engleskom jeziku i dva primjerka na službenom jeziku)


U Podgorici, dana 27. aprila 2006.godine.Download