Manja slova Veća slova RSS
>

Agrobudžet za 2005. godinu - Uvod

Datum objave: 24.03.2005 11:37 | Autor: Agrobudzet

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13. (Organizaciona klasifikacija 12.) Budžeta Republike Crne Gore za 2005. godinu (''Sl.list RCG'', br. 81/04), i člana 13. i 21. Zakona o obezbjedjenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede (''Sl.list RCG'', br. 11/90 i 24/92), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od _______2005. godine, donijela je
P L A N
upotrebe sredstava za podsticanje razvoja
poljoprivrede u 2005. godini


OPŠTI DIO

Plan upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede u 2005. godini (u daljem tekstu: Plan) obuhvata programe za podsticanje razvoja poljoprivrede, ugovorene usluge u poljoprivredi i socijalna davanja staračkim domaćinstvima za tekuću godinu koji sadrže obim i uslove pod kojima se sredstva odobravaju, cilj i opravdanje ulaganja i aktivnosti za njihovu realizaciju, sa obračunom troškova.

Sredstva predvidjena ovim planom opredijeljena su u ukupnom iznosu od 7.649.382,62
iz sljedećih izvora:

1. Budžet Republike Crne Gore za 2005.godinu 5.849.382,62
- pozicija 4139 ugovorene usluge u poljoprivredi* 439.382,62
- pozicija 4187 socijalna zaštita staračkih domaćinstava** 2.160.000,00
- pozicija 4171 subvencije u oblasti poljoprivrede*** 3.250.000,00

2. Privatizacioni prihodi *** 1.500.000,00

3. Budžetske rezerve *** 300.000,00

____________________
* Sredstva Budžetom opredijeljena za ugovorene usluge u poljoprivredi (4139) usmjeravaće se u toku godine za finansiranje programa za rad: Laboratorije za mljekarstvo, Službe za selekciju stoke, Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Agencije za duvan i Agencije za organsku poljoprivredu;
** Sredstva Budžetom opredijeljena za socijalnu zaštitu staračkih domaćinstava (4187) usmjeravaće se u toku godine za finansiranje programa Staračke naknade za poljopriv-rednike;
*** Sredstva Budžetom opredijeljena za subvencije u oblasti poljoprivrede (4171) usmjeravaće se u toku godine za finansiranje programa za podsticanje razvoja poljoprivrede, a sredstva privatizacionih prihoda zajedno sa sredstvima budžetske rezerve za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda.

Sredstva predvidjena ovim planom u ukupnom iznosu od 7.649.382,62 raspoređena su po namjenama kako slijedi:

- ugovorene usluge u poljoprivredi 439.382,62
- socijalna zaštita staračkih domaćinstava 2.160.000,00
- podsticanje razvoja poljoprivrede 5.015.800,00
- tekuća rezerva 34.200,00


IZVRŠENJE PLANA

- Za izvršenje plana odgovorno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

- Obaveze prema korisnicima plana izvršiće se u toku godine po dinamici koju odobrava Ministar finansija.

- Troškovi iskazani po pojedinim programima predstavljaju projektovane vrijednosti.

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede može u toku izvršenja ovog plana vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i sredstva preusmjeravati sa jednog programa na drugi do visine ukupnih sredstava.

- Svi korisnici budžetskih sredstava obavezni su da podnesu valjanu dokumentaciju (faktura o izvršenoj obavezi, spisak korisnika ovjeren od odgovarajuće službe i sl.) na osnovu koje mogu da ostvare pravo na određeni podsticaj. U slučaju zloupotrebe korisnik gubi pravo korišćenja sredstava, a to povlači i druge zakonom predviđene posljedice.
POSEBNI DIO

Sastavni dio ovog plana čine programi od 1-53 na koje su sredstva rasporedjena u skladu sa utvrdjenim iznosima po namjenama.

ZAVRŠNA ODREDBA:

Ovaj plan stupa na snagu danom objavljivanja u ''Službenom listu Republike Crne Gore''.

Broj: 02-1748
Podgorica, 11.03.2005.godine


VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
P R E D S J E D N I K

Milo Đukanović