Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Агробуџет за 2005. годину - Увод

Датум објаве: 24.03.2005 11:37 | Аутор: Агробудзет

Испис Штампај страницу


На основу члана 13. (Организациона класификација 12.) Буџета Републике Црне Горе за 2005. годину (''Сл.лист РЦГ'', бр. 81/04), и члана 13. и 21. Закона о обезбједјењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде (''Сл.лист РЦГ'', бр. 11/90 и 24/92), Влада Републике Црне Горе, на сједници од _______2005. године, донијела је


П Л А Н
употребе средстава за подстицање развоја
пољопривреде у 2005. години

ОПШТИ ДИО

План употребе средстава за подстицање развоја пољопривреде у 2005. години (у даљем тексту: План) обухвата програме за подстицање развоја пољопривреде, уговорене услуге у пољопривреди и социјална давања старачким домаћинствима за текућу годину који садрже обим и услове под којима се средства одобравају, циљ и оправдање улагања и активности за њихову реализацију, са обрачуном трошкова.

Средства предвидјена овим планом опредијељена су у укупном износу од 7.649.382,62
из сљедећих извора:

1. Буџет Републике Црне Горе за 2005.годину 5.849.382,62
- позиција 4139 уговорене услуге у пољопривреди* 439.382,62
- позиција 4187 социјална заштита старачких домаћинстава** 2.160.000,00
- позиција 4171 субвенције у области пољопривреде*** 3.250.000,00

2. Приватизациони приходи *** 1.500.000,00

3. Буџетске резерве *** 300.000,00

____________________
* Средства Буџетом опредијељена за уговорене услуге у пољопривреди (4139) усмјераваће се у току године за финансирање програма за рад: Лабораторије за мљекарство, Службе за селекцију стоке, Савјетодавне службе у биљној производњи, Агенције за дуван и Агенције за органску пољопривреду;
** Средства Буџетом опредијељена за социјалну заштиту старачких домаћинстава (4187) усмјераваће се у току године за финансирање програма Старачке накнаде за пољоприв-реднике;
*** Средства Буџетом опредијељена за субвенције у области пољопривреде (4171) усмјераваће се у току године за финансирање програма за подстицање развоја пољопривреде, а средства приватизационих прихода заједно са средствима буџетске резерве за измирење обавеза из претходног периода.
Средства предвидјена овим планом у укупном износу од 7.649.382,62 распоређена су по намјенама како слиједи:

- уговорене услуге у пољопривреди 439.382,62
- социјална заштита старачких домаћинстава 2.160.000,00
- подстицање развоја пољопривреде 5.015.800,00
- текућа резерва 34.200,00
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

- За извршење плана одговорно је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

- Обавезе према корисницима плана извршиће се у току године по динамици коју одобрава Министар финансија.

- Трошкови исказани по појединим програмима представљају пројектоване вриједности.

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде може у току извршења овог плана вршити измјену намјене коришћења средстава и средства преусмјеравати са једног програма на други до висине укупних средстава.

- Сви корисници буџетских средстава обавезни су да поднесу ваљану документацију (фактура о извршеној обавези, списак корисника овјерен од одговарајуће службе и сл.) на основу које могу да остваре право на одређени подстицај. У случају злоупотребе корисник губи право коришћења средстава, а то повлачи и друге законом предвиђене посљедице.

ПОСЕБНИ ДИО

Саставни дио овог плана чине програми од 1-53 на које су средства распоредјена у складу са утврдјеним износима по намјенама.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА:

Овај план ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Републике Црне Горе''.

Број: 02-1748
Подгорица, 11.03.2005.године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ
П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Мило Ђукановић