Manja slova Veća slova RSS
>

Stočarstvo

Datum objave: 24.03.2005 11:33 | Autor: Agrobudzet

Ispis Štampaj stranicu


Program 1: RAD LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO

Odgovorno lice: Dr Milan Marković, pomoćnik ministra

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Laboratorija za mljekarstvo
Vrijednost: 49.000

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za rad Laboratorije

Period za implementaciju: Januar - decembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Unapređivanje kvaliteta i poboljšanje nivoa higijenske ispravnosti mlijeka u otkupu, kao i selekcija krava na komponente kvaliteta mlijeka

Rezultati: Podaci o kvalitetu mlijeka iz otkupa za potrebe svih mljekara u Crnoj Gori (2 puta mjesečno) na sljedeće parametre: % proteina, % masti, ukupan broj bakterija i broj somatskih ćelija u mlijeku; analizirani uzorci mlijeka od krava iz kontrole mliječnosti za potrebe Službe za selekciju stoke

Aktivnosti: Na prvom mjestu analiza uzoraka za potrebe mljekara u skladu sa Uredbom o kriterijumima i načinu plaćanja mlijeka u otkupu, zatim za potrebe Službe za selekciju stoke, u komercijalne svrhe i naučna istraživanja,
Pružanje neophodne terenske obuke farmerima u cilju poboljšanja higijenske ispravnosti mlijeka

Pretpostavke: Funkcioniše po uhodanoj metodologiji savremena oprema (milkoskan, fosomatik, baktoskan i ostalo) čiji kapaciteti zadovoljavaju potrebe čitavog mljekarskog sektora u Republici, opremljene laboratorijske prostorije, obučeno osoblje i usaglašeni kriterijumi za plaćanje mlijeka u otkupu

Pokazatelji realizacije: Rad Laboratorije doprinosi unapređivanju kvaliteta otkupljenog mlijeka budući da otkupna cijena zavisi od rezultata analiza; bolji kvalitet proizvoda na tržištu

Nadgledanje i procjena:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija
Komponente projekta Vrijednost,
-bruto plate i ostali troškovi 43.000
-materijalni i ostali troškovi 6.000

Kratak opis:
Laboratorija za mljekarstvo djeluje u okviru Biotehničkog instituta kao samostalna jedinica od avgusta 2001. Ima 7 zaposlenih: rukovodilac sa naučnim zvanjem (dr nauka), tri operatera na instrumentima sa fakultetskom diplomom, 1 tehničar i 2 laboranta.
Glavni zadatak i najveći obim posla u 2005. predstavljaće analiza uzoraka mlijeka u skladu sa Vladinom Uredbom o kriterijumima i načinu plaćanja mlijeka u otkupu. Ministarstvo će u fazi prelaska sa plaćanja na samofinansiranje, kada se primjenjuje cjenovnik sa popularnim cijenama za korisnike koje su ispod ekonomskih, pokrivati dio troškova plata zaposlenih i režijskih troškova, dok će materijalni troškovi biti pokriveni iz naplaćenih usluga.

Program 2: RAD SLUŽBE ZA SELEKCIJU STOKE

Odgovorno lice: Dr Milan Marković, pomoćnik ministra

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 160.000

Način plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi za rad selekcijske službe

Period za implementaciju: Januar - decembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Unapređivanje proizvodnje mlijeka, mesa i drugih stočnih proizvoda i poboljšanje njihovog kvaliteta

Rezultati: 15000 krava obilježenih i u evidenciji, 2500 krava u kontroli mliječnosti, u evidenciji kvalitetan priplodni podmladak, baza podataka o najkvalitetnijem dijelu populacije goveda (rasni sastav i starosna struktura, podaci o mliječnosti i kvalitetu mlijeka i dr.), podaci o svim većim farmama goveda, stadima ovaca i koza u CG

Aktivnosti: Obilježavanje kvalitetne priplodne stoke, kontrola rasploda, kontrola mliječnosti, licenciranje bikova, izbor sjemena za v.o. i kontrola provođenja v.o., regionalne izložbe stoke, vođenje evidencije, realizacija razvojnih premija, distribucija kvalitetnog priplodnog podmlatka na terenu, davanje stručnih savjeta

Pretpostavke: Služba opremljena za rad na terenu, posjeduje u svakom regionalnom centru personalni računar za vođenje evidencija, obučena za selekcijske aktivnosti i pružanje stručnih savjeta farmerima

Pokazatelji realizacije: Unapređenje proizvodnje mlijeka i mesa po grlu, gajenje genetski kvalitetnijih grla, povećanje broja kvalitetnih grla na farmama, podizanje nivoa ishrane i držanja priplodnih grla, što će za rezultat imati povećanje ukupne stočarske proizvodnje

Nadgledanje i procjena:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija
Komponente projekta Vrijednost,
-bruto plate 76.000
-materijalni i ostali troškovi 84.000

Kratak opis:
Služba za selekciju stoke od maja 2000. godine postoji i funkcioniše u okviru Biotehničkog instituta, kroz 6 regionalnih centara (Bar, Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Pljevlja) sa republičkim centrom u Podgorici. Trenutno zapošljava 9 inženjera stočarstva i 5 tehničara, dok je rukovodilac službe za naučnim zvanjem za oblast selekcije i oplemenjivanja domaćih životinja. Služba u radu primjenjuje principe i pravila ICAR-a (International Committee for Animal Recording). Tijesno sarađuje sa drugim službama i udruženjima proizvođača.


Program 3: ODRŽAVANJE REGIONALNIH IZLOŽBI PRIPLODNE STOKE

Odgovorno lice: Dr Milan Marković, pomoćnik ministra

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 35.000

Način plaćanja: Po ispostavljenom predračunu za organizovanu izložbu

Period za implementaciju: Maj - oktobar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Održavanje izložbi priplodne stoke na efikasan način podstiče gajenje kvalitetnih priplodnih grla, čime se povećava proizvodnja po grlu

Rezultati: Na jednom mjestu dobija se ocjena o kvalitetu priplodne stoke na određenom području; razrađeni kriterijumi za izbor najkvalitetnijih grla u okviru vrsta i pojedinih rasa stoke; promocija najboljih odgajivača, podsticaj kupoprodaje najkvalitetnijih priplodnih grla

Aktivnosti: Služba za selekciju u saradnji sa odgajivačima priprema i 2 mjeseca unaprijed najavljuje izložbu u određenom regionu, prati pripreme grla za izložbu, vrši predselekciju, organizuje i provodi samu izložbu uz učešće profesionalne komisije za ocjenu priplodnih grla, sastavlja izvještaj o izložbi

Pretpostavke: Usaglašeni kriterijumi za ocjenu priplodnih grla, obezbijeđeno mjesto za održavanje izložbe, obezbijeđena nepristrasnost komisija za ocjenu grla, uspostavljena saradnja sa lokalnim udruženjima stočara i sl.

Pokazatelji realizacije: Podsticaj takmičarskog duha među proizvođačima, kvalitetnija grla postižu veću cijenu pri prodaji, stvaranje uslova za aukcijsku prodaju priplodnih grla

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
Regionalna izložba Podgorica 8.000
Regionalna izložba Nikšić 8.000
Regionalna izložba Polimlje 8.000
Regionalna izložba Pljevlja 8.000
Ostalo (smotre konja i sl.) 3.000

Kratak opis:
Regionalne izložbe organizuje se krajem proljeća (maj) na području Podgorice i Nikšića, a u jesen (septembar i početak oktobra) na području Pljevalja i Polimlja. U toku sprovođenja aktivnosti oko izložbe (najave, predselekcije, pripreme mjesta i samog održavanje izložbe), Služba za selekciju tijesno sarađuje sa lokalnim udruženjima odgajivača i ostalim službama na tom području. Prošlogodišnje izložbe u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Beranama bile su veoma uspješne i pokazale su neophodnost nastavka ove veoma važne mjere unapređivanja stočarstva.
U okviru ove budžetske linije finansiraće se i dio troškova smotri konja.

Program 4: PREMIJE ZA ODGAJIVANJE KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA (BIKOVA, JUNICA I PASTUVA)

Odgovorno lice: Blažo Rabrenović, samostalni savjetnik za stočarsku proizvodnju

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke, veterinarska služba i opštinske savjetodavne službe
Vrijednost: 140.000

Način plaćanja: Gotovinske uplate farmerima preko banaka u ime i za račun Ministarstva - nakon dostavljenih spiskova o odabranim priplodnim junicama, licenciranim bikovima i pastuvima
Period za implementaciju: April decembar 2005. godine

Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: -uvođenje u proizvodnju novih generacija priplodnih junica sa većim genetskim potencijalom za proizvodnju mesa i mlijeka;
-unapređivanje genetskog potencijala goveda korišćenjem u rasplodu najkvalitetnijih bikova na područjima gdje se ne primjenjuje v.o. krava;
-korišćenjem u rasplodu kvalitetnih pastuva domaćeg brdskog konja, odlično prilagođenog na postojeće uslove, očuvanje kvaliteta populacije konja

Rezultati: Kvalitetno žensko i muško potomstvo od uvezenih krava iz Programa Obnova čuva se za dalju reprodukciju, čime se ubrzano širi gajenje priplodnih grla znatno većeg genetskog potencijala;
U izrazito ruralnim krajevima CG obezbijeđen je dovoljan broj kvalitetnih pastuva domaćeg brdskog konja za prirodni pripust kobila

Aktivnosti: a) Služba za selekciju zajedno sa savjetodavnom službom po opštinama i veter. službom provodi licenciranje bikova i pastuva za prirodni pripust
B) U okviru redovnih poslova Služba vrši selekciju najkvalitetnijih priplodnih junica za koje se opredjeljuju odgajivačke premije
Pretpostavke: Postojanje stručne službe da realizuje program unapređivanja govedarstva, spremnost farmera da sarađuju na realizaciji mjere

Pokazatelji realizacije: Unapređenje rasnog sastava, povećanje genetskog potencijala i promjena starosne strukture populacija goveda;
Populacija domaćeg brdskog konja se uspješno reprodukuje, uprkos tendenciji potiskivanja konja uvođenjem poljoprivredne mehanizacije
Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija
Komponente projekta Vrijednost,
odabrane priplodne junice 1000 x 100 100.000
licencirani priplodni bikovi 300 x 100 30.000*
licencirani priplodni pastuvi 100 x 100 10.000
Kratak opis:
Putem licenciranja kvalitetnih bikova obezbjeđuje se poželjna promjena rasnog sastava populacije goveda u područjima gdje se ne primjenjuje vještačko osjemenjivanje krava. Stimulisanjem odgoja kvalitetnih junica na najefikasniji način se čuva potomstvo kvalitetnih grla i ostavlja za reprodukciju. Podsticajem Stimulisanjem upotrebe najkvalitetnijih pastuva za rasplod omogućava se održavanje potrebnog broja konja na određenim područjima i održava se kvalitet populacije.
Tokom 2005. nadležne službe obavljaju terenski dio posla i krajem godine dostavljaju spiskove Ministarstvu. Isplata predviđenih sredstava u iznosu od 140.000 odnosi se na korisnike koji su to pravo ostvarili u 2004.god.

Program 5: RAZVOJ GOVEDARSTVA U MANJE POVOLJNIM PODRUČJIMA - VAN ZONE OTKUPA MLIJEKA

Odgovorno lice: Blažo Rabrenović, samostalni savjetnik za stočarsku proizvodnju

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 320.000

Način plaćanja: Gotovinske uplate farmerima preko banak u ime I za račun Ministarstva

Period za implementaciju: Mart decembar 2005.
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Razvoj robne proizvodnje putem povećanja broja priplodnih grla u stadu u izrazito ruralnim područjima Crne Gore, podsticaj organske proizvodnje u stočarstvu, doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju,

Rezultati: Povećan broj farmera koji gaje veći broj grla u stadu, novi farmeri ispunjavaju uslove za premiju povećanjem broja grla u stadu, zaustavljanje migracije sa sela, raste proizvodnja mesa i mlijeka proizvedenih u potpuno ekstenzivnim uslovima proizvoda koji potiču iz organske poljoprivrede

Aktivnosti: -priprema i distribucija obrazaca za prijavljivanje,
-oglašavanje, prijavljivanje i popunjavanje obrazaca,
-provjera stanja na terenu,
-isplata premija po opštinama nakon završetka rada komisija

Pretpostavke: Postoji stručna služba za realizaciju mjere; raste potražnja za proizvodima, prvenstveno mesom iz domaće proizvodnje; opredjeljenje države da podstiče ruralni razvoj

Pokazatelji realizacije: Zaustavljanje migracije selo grad, veća ponuda domaćih proizvoda koji se realizuju po višoj cijeni, veći prihodi farmera, zadovoljenje dijela tražnje lokalnog stanovništva i turističke potrošnje u CG

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
razvojne premije za krave i junice iznad 5 grla na farmi u sjevernom dijelu Republike 60 po grlu (4300 grla ) 258.000
razvojne premije za krave i junice iznad 5 grla na farmi u južnom dijelu Republike 50 po grlu (1200 grla) 60.000
troškovi realizacije (priprema i distribucija obrazaca, rad komisija za provjeru broja grla na terenu i dr.) 2.000
Kratak opis:
Pravo na razvojnu premiju ostvaruju svi vlasnici priplodnih grla, van zone otkupa mlijeka, koji gaje više od 5 grla na farmi, i to samo za priplodna grla preko ovog minimuma. Premije za opštine: Cetinje, Nikšić, Šavnik, Plužine, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje iznosiće 60 po grlu, a za ostatak Republike po 50 .
Služba za selekciju, kao realizator ove mjere, blagovremeno će distribuirati obrasce za premiju svim zainteresovanim proizvođačima i terenski dio posla obaviti do kraja decembra 2005. Predviđeni iznos od 320.000 odnosi se na isplatu premija za broj grla koji je Služba utvrdila u toku 2004. godine.

Program 6: PODSTICAJ ROBNE PROIZVODNJE U ZONI OTKUPA MLIJEKA

Odgovorno lice: Blažo Rabrenović, samostalni savjetnik za stočarsku proizvodnju

Agencija za implementaciju: Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa registrovanim mljekarama
Vrijednost: 70.000

Način plaćanja: Gotovinske uplate farmerima preko mljekara u ime i za račun Ministarstva, dva puta godišnje

Period za implementaciju: Mart i septembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Razvoj robne proizvodnje putem stimulisanja povećanja otkupljene količine mlijeka po farmi

Rezultati: Povećava se broj robnih proizvođača mlijeka, tj. stalnih kooperanata mljekara koji prihvataju program unapređenja kvaliteta mlijeka i koji imaju sklopljen ugovor sa mljekarom o plasmanu mlijeka

Aktivnosti: -Mljekare dostavljaju spiskove kooperanata sa podacima o isporučenim količinama mlijeka mljekari po polugodištima (minimum 5000 l polugodišnje po kooperantu), u prvoj polovini jula za prvo i januaru naredne godine za drugo polugodište.

Pretpostavke: -Povećavaju se prerađivački kapaciteti, spremnost farmera da uvode mjere povećanja količine i poboljšanja kvaliteta mlijeka u oktupu,

Pokazatelji realizacije: Povećanje količine proizvedenog i mljekari isporučenog mlijeka po kooperantu, povećan kvalitet mlijeka, uspostavljen siguran plasman

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
premije u iznosu od 2,5 euro centa po isporučenom litru mlijeka preko minimuma od 10.000 l godišnje po kooperantu
(2.800.000 l x 0.025) 70.000

Kratak opis:
Proces ukrupnjivanja farmi za proizvodnju mlijeka nastaviće se i u ovoj godini tako što će se obezbijediti posebna stimulacija farmerima za isporučene količine mlijeka mljekarama i to 2,5 euro centi za svaki litar preko 10.000 l.
Pravo na ovu stimulaciju imaće samo oni kooperanti koji redovno isporučuju mlijeko nekoj od registrovanih mljekara.
Polovina iznosa predviđena je za isplatu premija za drugih 6 mjeseci 2004., a druga polovina za prvo polugodište 2005. godine.


Program 7: RAZVOJ EKSTENZIVNOG OVČARSTVA I KOZARSTVA

Odgovorno lice: Blažo Rabrenović, samostalni savjetnik za stočarsku proizvodnju

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 455.000

Način plaćanja: gotovinske uplate farmerima preko banaka u ime I za račun Ministarstva

Period za implementaciju: mart decembar 2005.
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Razvoj robne proizvodnje putem povećanja broja priplodnih grla ovaca i koza u stadu u izrazito ruralnim manje razvijenim područjima Crne Gore

Rezultati: Povećan broj farmera koji gaje veći broj grla u stadu, sela, veća proizvodnja mesa i mlječnih proizvoda u ekstenzivnim uslovima, proizvodi se realizuju po višoj cijeni, povećanji prihodi vlasnika,

Aktivnosti: -priprema i distribucija obrazaca za prijavljivanje,
-oglašavanje, prijavljivanje i popunjavanje obrazaca,
-provjera stanja na terenu,
-isplata premija po opštinama nakon završetka rada komisija

Pretpostavke: Tržište može apsorbovati proizvode ove grane, raste interes mlađih farmera za bavljenje ovom granom

Pokazatelji realizacije: zaustavljanje pada broja ovaca, smanjena migracija selo grad,
zadovoljena lokalna tražnja i turistička potrošnja u Crnoj Gori

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
premije za priplodna grla ovaca u stadu iznad minimuma od 40 grla 7 po grlu (55000 grla x 7) 385.000
premije za priplodna grla koza u stadu iznad minimuma od 30 grla 7 po grlu (9700 grla x 7 ) 67.900
troškovi realizacije (priprema i distribucija obrazaca, rad komisija za provjeru broja grla na terenu i dr.) 2.100

Kratak opis:
Pravo na ovu razvojnu premiju ostvaruju svi vlasnici priplodnih ovaca i koza koji gaje više od 40 ovaca ili više od 30 koza u stadu, i to samo za ona grla preko ovog minimuma. Premija ima i gornji limit, a to je 140 ovaca ili 130 koza u stadu. Tako, vlasnik može ostvariti pravo na premiju za maksimalno 100 priplodnih grla u jednom stadu. Premija je 7 po grlu.
Služba za selekciju, kao realizator ove mjere, blagovremeno će distribuirati obrasce za premiju svim zainteresovanim proizvođačima i terenski dio posla obaviti do kraja decembra 2005. Predviđeni iznos od 455.000 odnosi se na isplatu premija za broj grla koji je Služba utvrdila u toku 2004. godine.


Program 8: PODSTICAJ TOVA JUNADI

Odgovorno lice: Dr Milan Marković, pomoćnik ministra

Agencija za implementacija: Biotehnički institut Podgorica Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 36.000

Način plaćanja: gotovinska uplata farmerima preko banaka u ime I za račun Ministarstva po obavljenom tovu

Period za implementaciju: Februar - decembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Povećanje proizvodnje junećeg mesa putem stimulisanja:
a) pašnog tova i
b) stajskog tova junadi
Rezultati: Povećan broj farmera koji organizuju tov, veća proizvodnja junećeg mesa, uspostavlja se reprolanac proizvođači klanična industrija

Aktivnosti: Farmeri prijavljuju početak tova, Služba za selekciju kontroliše odvijanje tova i provjerava ulazne i završne mase junadi, potvrđuje spiskove i iste prosljeđuje Ministarstvu.

Pretpostavke: Neiskorišćeni prostrani pašnjaci pružaju mogućnost za znatno veću proizvodnju junećeg mesa, kapaciteti domaće klanične industrije omogućavaju realizaciju utovljene junadi,

Pokazatelji realizacije: Bolja snabdjevenost tržišta mesom iz domaće proizvodnje,
supstitucija dijela uvoza domaćom proizvodnjom

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost, *
-premije za utovljenu junad na paši do 0,30 po kg prirasta žive mjere (300 grlax200 kg prirasta x 0,3) 18.000
-premije za utovljenu junad u staji do 0,20 po kg prirasta žive mjere (300 grlax300 kg prirasta x 0,2) 18.000

Kratak opis:
Usmjeravanjem i podsticanjem proizvođača da tove junad smanjuje se klanje teladi. Putem tova, posebno pašnog, koriste se jeftini izvori kabaste stočne hrane i zapošljava radna snaga. Usljed izraženog deficita mesa u Crnoj Gori, podsticaće se organizovani tov junadi tako što će se izdvajati premije za one proizvođače koji u toku godine postignu minimalno 1000 kg prirasta žive mjere u pašnom, odnosno 1500 kg u stajskom tovu junadi.
Služba za selekciju će uputstvo o načinu prijavljivanja i ostvarivanja prava na ovu podsticajnu mjeru dostaviti svim zainteresovanim farmerima. Farmeri dostavljaju Službi za selekciju informacije o tovu, a Služba Ministarstvu poljoprivrede.
Isplata predviđenih sredstava u iznosu od 36.000 odnosi se na korisnike koji su to pravo ostvarili u 2004.god.

* -Ukoliko bude prijavljeno više grla od predviđenog broja, iznos premije po kg ostvarenog prirasta proporcionalno se smanjuje

Program 9: VJEŠTAČKO OSJEMENJIVANJE KRAVA

Odgovorno lice: Blažo Rabrenović, samostalni savjetnik za stočarsku proizvodnju

Agencija za implementaciju: Veterinarske stanice i ambulante

Vrijednost: 330.000

Način plaćanja: po ispostavljenoj fakturi

Period za implementaciju: januar - decembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: -Unapređivanje genetskog potencijala za proizvodnju mlijeka i mesa;

Rezultati: Povećan broj krava u programu v.o. u poređenju sa prethodnom godinom, očuvano kvalitetno potomstvo dobijeno osjemenjivanjem krava sjemenom kvalitetnih bikova;


Aktivnosti: Ministarstvo potpisuje pojedinačni ugovor sa svakim subjektom koji realizuju mjeru (veterinarskim stanicama i ambulantama)
Veterinarska služba realizuje ovu mjeru uz punu saradnju sa Službom za selekciju stoke

Pretpostavke: -Postojanje razvijene infrastrukture za provođenje ove mjere, spremnost farmera da unapređuju genetski potencijal svojih grla

Pokazatelji realizacije: Promjena rasnog sastava i starosne strukture populacije goveda u poželjnom pravcu,

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
nabavka 45000 doza sjemena bikova 90.000
osjemenjivanje krava (30000 grla x 8 po kravi) 240.000

Kratak opis:
Imajući u vidu da procenat krava obuhvaćenih v.o. još nije prešao 30, potrebno je da država i dalje participira u troškovima sprovođenja ove mjere.
Kao i prethodne godine, vlasnici će učestvovati u plaćanju i to 5 pri prvom, 2,5 pri drugom osjemenjivanju, dok je svaki naredni izlazak za vlasnika grla besplatan. Iznos koji Ministarstvo finansira iz budžeta, uplaćivaće se tek nakon provjere od strane Službe za selekciju stoke i davanja saglasnosti da su podnijeti spiskovi tačni.

Program 10: OČUVANJE GENETSKIH RESURSA U STOČARSTVU

Odgovorno lice: dr Milan Marković, pomoćnik ministra

Agencija za implementaciju: Biotehnički institut Centar za stočarstvo i Služba za selekciju stoke
Vrijednost: 20.000

Način plaćanja: po ispostavljenoj fakturi i gotovinski farmerima preko banaka u ime i za račun Ministarstva

Period za implementaciju: januar - decembar 2005. godine
Sektor: Stočarstvo

Ukupni cilj: Zaštita od potpunog nestanka ugroženih rasa i sojeva stoke: u govedarstvu buše, u ovčarstvu zetske žuje i u kozarstvu originalne balkanske koze

Rezultati: Dva veća stada, svako preko 20 priplodnih grla, lokalne buše; dva stada zetske žuje i dva stada originalne balkanske koze sa minimalno 50 priplodnih grla u stadu uzgajaju se na privatnim farmama

Aktivnosti: Identifikacija i obilježavanje grla na terenu i doprema grla originalnih rasa/sojeva na odabrane privatne farme, vođenje neophodne evidencije i svih vidova kontrole na tim farmama, uzimanje uzoraka krvi i genetska istraživanja, obrada i tumačenje dobijenih rezultata

Pretpostavke: -potreba i spremnost da se očuvaju autohtone rase/ sojevi stoke od potpunog nestajanja,
-spremnost određenog broja farmera da gaje na svojim farmama izvorne rase/ sojeve goveda, ovaca i koza

Pokazatelji realizacije: Očuvaće se predviđene rase i sojevi što će podstaći udruženja odgajivača pojedinih vrsta i rasa stoke da vode računa i o očuvanju genetske raznovrsnosti gajenih rasa stoke

Nadgledanje i procjena: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
Ministarstvo finansija

Komponente projekta Vrijednost,
nabavka potrebnog broja priplodnih grla (bikova, ovaca i koza) za odabrane farme 6.000
premije za držanje 40 grla goveda (80 po grlu), 120 grla ovaca i 100 grla koza (15 po grlu) 6.500
troškovi vođenja evidencije, obilježavanja, kontrole proizvodnje, uzimanja uzoraka krvi i laboratorijska istraživanja 7.500

Kratak opis:
Program očuvanja ugroženih autohtonih rasa i sojeva stoke predmet je posebne pažnje u mnogim državama. S obzirom da Crna Gora, usljed svojih prirodnih specifičnosti, raspolaže veoma značajnim genetskim resursima u stočarstvu, neophodno je nastaviti započete aktivnosti na očuvanju najugroženijih rasa/sojeva: u govedarstvu - originalne buše, u ovčarstvu zetske žuje i ljabe i u kozarstvu originalne balkanske koze.
Nakon uhodavanja i ostvarivanja prvih rezultata, neophodno je ovaj program proširiti i na druge rase i sojeve stoke.DETALJAN PRIKAZ AGROBUDŽETA ZA 2005.
BUDŽETSKE LINIJE (PROGRAMI) 1-53


STOČARSTVO
PROGRAMI 1 - 10