Manja slova Veća slova RSSA. ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

3. DIREKTORAT ZA ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNU INDUSTRIJU      KONTAKT
     3.1. Direkcija za šumarstvo
     3.2. Direkcija za lovstvo
     3.3. Direkcija za monitoring u šumarstvu i lovstvu
     3.4. Direkcija za drvnu industriju

4. DIREKTORAT ZA PLAĆANJA
      4.1. Direkcija za administrativne poslove
      4.2. Direkcija za direktnu i tržišnu podršku
      4.3. Direkcija za strukturnu podršku
           4.3.1 Odsjek za oglašavanje i autorizaciju projekata
           4.3.2 Odsjek za autorizaciju plaćanja
           4.3.3 Odsjek za kontrolu na terenu
      4.4. Direkcija za računovodstvo, budžet i izvršavanje plaćanja
           4.4.1 Odsjek za izvršavanje plaćanja
           4.4.2 Odsjek za računovodstvo i budžet
      4.5. Direkcija za poljoprivredne registre
      4.6. Direkcija za IT

5. DIREKTORAT ZA RURALNI RAZVOJ    KONTAKT

      5.1. Direkcija za programiranje
      5.2. Direkcija za monitoring i evaluaciju IPARD-a
      5.3. Direkcija za koordinaciju i odnose sa javnošću (PR) ruralnog razvoja

6.Odjeljenje za unutrašnju reviziju    KONTAKT
7. Odjeljenje za ekonomske analize
8. Odjeljenje za normativno pravne poslove Ministarstva
9. Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU fondove
10. Kabinet ministra
11. Služba za opšte poslove
12. Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavkeB. ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Organizacione jedinice Uprave su:

1. SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE
      1.1 Odsjek za bezbjednost hrane životinjskog porijekla 
      1.2 Odsjek za bezbjednost hrane za životinje i nus proizvode životinjskog porijekla
      1.3 Odsjek za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla
      1.4 Odsjek za opšte zahtjeve za bezbjednost hrane
2. SEKTOR ZA VETERINU
      2.1 Odsjek za zdravlje životinja, veterinarsku epizootiologiju i veterinarsku djelatnost
      2.2 Odsjek za dobrobit životinja i nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca
      2.3 Odsjek za identifikaciju i registraciju životinja i veterinarski informacioni sistem
      2.4 Odsjek za veterinarske ljekove, zabranjene supstance, rezidue i monitoring
      2.5 Odsjek za međunarodni promet
3. SEKTOR ZA FITOSANITARNE POSLOVE
      3.1 Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja
      3.2 Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u poljoprivredi
      3.3 Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja i fitosanitarni informacioni sistem1. SEKTOR ZA KORIŠĆENJE, ZAŠTITU VODA I ZAŠTITU OD VODA     KONTAKT
2. Odjeljenje za upravne poslove iz oblasti upravljanja vodama