Danijela Stolica - generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo

MPRRDanijela Stolica rođena je 1979. godine u Kotoru.  Diplomirala je 2005. godine, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smjeru zaštita bilja i prehrambenih proizvoda.

Master studije za održivu poljoprivredu i razvoj ruralnih područja Jadransko-jonskog basena (valorizacija tipičnih poljoprivrednih proizvoda) završila je  2006. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Bolonji.  

U Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja u radnom odnosu je od 2007. godine gdje je obavljala funkciju savjetnika u sektoru za međunarodnu saradnju i EU integracije.  Od 2010. godine radila je kao samostalni savjetnik za komunikacije u sektoru za ruralni razvoj, a od 2011. godine šef kabineta Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja. Tokom svog angažmana, učestvovala je u radu i kordinaciji  raznih radnih grupa Vlade Crne Gore u procesu evropskih integracija.

Od 2013. godine je v.d. pomoćnika ministra za poljoprivredu i ribarstvo, a od 2014. godine generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo.  

Član je pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlja 11-Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12- Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitrani nadzor i 13- Ribarstvo.

Govori engleski, koristi se  italijanskim jezikom.