Adem Fetić - generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i rdvnu industriju

MPRRAdem Fetić rođen je 1953. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju, a gimnaziju u Rožajama. Diplomirao je 1976. godine na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

Prvo zaposlenje, 1977. godine u ŠIK-u „Gornji Ibar“ –OOUR- Šumarstvo u Rožajama. U tom preduzeću, u periodu do 1992. godine, obavljao je poslove rukovodioca, potom tehničkog direktora, komercijalnog direktora, kao i zamjenika generalnog direktora.

U periodu od 1992. do 1998. godine rukovodi sopstvenim preduzećem sa osnovnom djelatnošću usluge i promet u drvnoj industriji.

1998. do 2000. godine obavlja funkciju pomoćnika Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za sektor Šumarstvo.

Od 2000. do 2011. godine, radio kao izvršni direktor Instituta za šumarstvo A.D. Podgorica.

Imenovan je na funkciju v.d. pomoćnika Ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, za šumarstvo, u martu 2013. godine. Od 2014. godine, obavlja funkciju generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

Stalni je sudski vještak za oblast šumarstvo. Ima položen ispit za stečajnog upravnika.

Govori i piše ruski jezik. Oženjen je i ima troje djece.